نماینده فرماندار به همراه جمعی از افراد دیگر از تولیدی دیبا دنیم به مدیریت جناب آقای مجتبی رحیم زاده دیدار کردند.